Well hotel Ratchada soi3

ผลงานของเรา

โครงการ : อาคารโรงแรมและอาคารที่พักอาศัยรวมและทางเชื่อม

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท รัชดา3 แอสเซท จำกัด

ลักษณะงาน : ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ

มูลค่างาน : 37,450,000 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited