Well hotel Sukhumvit53

ผลงานของเรา

โครงการ : งานระบบ โครงการ โรงแรม Well Hotel Sukhumvit 53

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จํากัด

ลักษณะงาน : ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ

มูลค่างาน : 25,000,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ : อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited