คุณมนตรี จันทรา ตัวแทนบริษัทฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ ขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานฯ

ภาพกิจกรรม

คุณมนตรี จันทรา ตัวแทนบริษัทฯ

ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

เพื่อสร้างเครือช่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และขยายเครือข่ายให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำเผนการฝึกอาชีพ

และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเเผนการฝึกอาชีพที่ตรงตามสมรรถนะอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงาน ในวันที่ 14 กันยายน 63 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ค้นหา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited