อบรมการสร้างค่านิยม ของวัฒนธรรมองค์กร หัวข้อ ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)

ภาพกิจกรรม

อบรมการสร้างคำานิยมของวัฒนธรรมองค์กร

หัวข้อ ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)

โดย รศ.ดร.เพชราภรณ์ จันทรสูตร์ เป็นวิทยากร

ค้นหา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited