อบรมการสร้าง ค่านิยมของวัฒนธรรมองค์กร

ภาพกิจกรรม

อบรมการสร้างค่านิยมของวัฒนธรรมองค์กร

หัวข้อ เชี่ยวชาญงานวิศวกรรม ทำงานอย่างมืออาชีพ

โดย รศ.ดร.เพชราฎรณ์ จันทรสตร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ค้นหา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited