อบรมการสร้าง ค่านิยมของวัฒนธรรมองค์กร หัวข้อ Involvement

ภาพกิจกรรม

อบรมการสร้างค่านิยมของวัฒนธรรมองค์กร

หัวข้อ Involvement

ทุกคนทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมรับผิดชอบ

โดย รศ.ดร.เพชราภรณ์ จันทรสูตร์ เป็นวิทยากร

ค้นหา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited