อบรมหลักสูตรการสื่อสารภายใน องค์กร (Organizational Communication)

ภาพกิจกรรม

อบรมหลักสูตรการสื่อสารภายในองค์กร (Organizational Communication)

โดย รศ.ดร.เพชรากรณ์ จันทรสูตร์

ค้นหา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited