อบรมหลักสูตรการสื่อสารภายใน องค์กร และการเรียนรู้เพื่อการ เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)

ภาพกิจกรรม

อบรมหลักสูตรการสื่อสารายในองค์กร แลการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

(Transformative Learning)

โดย รศ.ดร.เพชรากรณ์ จันทรสุตร์

ค้นหา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited