พัฒนาบุคคล

หมวดหมู่กิจกรรม :

จกรรม Dream Team for Future Mission ครั้งที่ 4 พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร โดย รศ.ดร.เพชราภรณ์ จันทรสูตร์

จกรรม Dream Team for Future Mission ครั้งที่ 4 พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร โดย รศ.ดร.เพชราภรณ์ จันท

อ่านเพิ่มเติม »

อบรม หลักสูตร Dream Team For Future Mission โดย อ.ดร.บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์ จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรม หลักสูตร Dream Team For Future Mission โดย อ.ดร.บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์ จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเ

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมการติดตั้ง, การใช้งานและการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ Split type และ VRV

อบรมการติดตั้ง, การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ Split type แล: VRV โดย คุณอรรณพ ดีศรีศักดี

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมหลักสูตรการสื่อสารภายใน องค์กร และการเรียนรู้เพื่อการ เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)

อบรมหลักสูตรการสื่อสารายในองค์กร แลการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) โดย รศ.ด

อ่านเพิ่มเติม »

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited