งานปรับปรุงอาคาร

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขา พระพุทธบาท จังหวัดสระบรี ผู้ว่าจ้าง : ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหก …
โครงการ : ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชา เทคโนโลยอีุตสาหกรรม ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี …
โครงการ : ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช …

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited