โครงสร้างและสถาปัตยกรรม

โครงการ : สำนักงาน บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคคอล จำกัด ผู้ว่าจ้าง: บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคคอล จำกัด , …
โครงการ ก่อสร้าง สํานักงานลาดพร้าว 48 ผู้ว่าจ้าง : บริษัท พิจิตต์พร โฮลดิ้ง จํากัด ราคางาน 10,000,00 …
งานก่อสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม วิทยา เขต ปราจีนบุรี ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุร …
โครงการ : อาคารผลิตพืชปลอดภัย พร้อมระบบเก็บ รักษาภายใต้มาตรฐานสากล (GAP & GMP) ผู้ว่าจ้าง : มหาว …
โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขา พระพุทธบาท จังหวัดสระบรี ผู้ว่าจ้าง : ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหก …
โครงการ : ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชา เทคโนโลยอีุตสาหกรรม ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี …
โครงการ : ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช …
โครงการ : ปรับปรุงที่ทำการอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครนายก ผู้ว่าจ้าง : ธนาคารเพื่อการเกษตร และสห …
โครงการ : ปรับปรุงอาคารพักอาศัย จำนวน 31 หลัง ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ลักษณ …
โครงการ : งานระบบ โครงการปรับปรุงอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์จังหวัด ปทุมธานี ผู้ว่าจ้าง : …
โครงการ : ปรับปรุงห้องทำงาน อาคารฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟ แห่งประเทศไท …
โครงการ : งานปรับปรุงภาพลักษณ์ที่ทำการอาคาร สำนักงานสาขากาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ว่าจ้าง : ธนาค …

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited