English-คุณมนตรี จันทรา ตัวแทนบริษัทฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ ขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานฯ

Activity

คุณมนตรี จันทรา ตัวแทนบริษัทฯ

ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

เพื่อสร้างเครือช่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และขยายเครือข่ายให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำเผนการฝึกอาชีพ

และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเเผนการฝึกอาชีพที่ตรงตามสมรรถนะอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงาน ในวันที่ 14 กันยายน 63 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

search
Contact for more information
Share on facebook

job application form

Quesco Company Limited