English-งานก่อสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม วิทยา เขต ปราจีนบุรี

our work

งานก่อสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม วิทยา เขต ปราจีนบุรี

ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี

ราคางาน : 63,159,000.00

ลักษณะงาน :  โครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ

ที่ตั้งโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

job application form

Quesco Company Limited