English-งานติดตั้งวัสดุและครุภัณฑ์โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน ภาครัฐ

our work

โครงการ : งานติดตั้งวัสดุและครุภัณฑ์โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน ภาครัฐ

ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร

ลักษณะงาน : ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ

มูลค่างาน :     13,646,303.85 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2561

job application form

Quesco Company Limited