English-งานปรับปรุงภาพลักษณ์ที่ทำการอาคาร สำนักงานสาขากาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

our work

โครงการ : งานปรับปรุงภาพลักษณ์ที่ทำการอาคาร สำนักงานสาขากาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ว่าจ้าง : ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

ลักษณะงาน : สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลระบบปรับอากาศ

มูลค่างาน :  6,821,977.25 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2558

 

job application form

Quesco Company Limited