English-งานระบบ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต น้ำแร่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

our work

โครงการ : งานระบบ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต น้ำแร่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท รอยัล รีซอสเซส รีบอร์น จํากัด

ลักษณะงาน :  ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ

มูลค่างาน : 7,215,511.83 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2564

job application form

Quesco Company Limited