Careers

English-จนท.ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

Position : จนท.ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

Quantity : 1

Compensation : ตามตกลง

ลักษณะงาน
– ฝึกอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย
– จัดประชุม/ทำรายงานคณะกรรมการความปลอดภัย
– ตรวจสอบ, ปรับปรุงและเสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
– ดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัยประจำปี
– รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายจากการทำงาน
– ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ติดต่อประสานงานกับกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน
– อบรมพนักงานเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นและวิธีใช้ถังดับเพลิง
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์  (อาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิศวกรรมศาสตร์) สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 4 ปี
– สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excelได้ดี
– มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
– สามารถทำงานเป็นทีมได้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆได้เป็นอย่างดี
– มีความคิดสร้างสรรค์

Share on facebook

job application form

Quesco Company Limited