Careers

English-ช่างประปา

Position : ช่างประปา

Quantity : 10

Compensation : ตามตกลง

ลักษณะงาน
– ติดตั้งระบบประปาที่หน่วยงานก่อสร้าง

คุณสมบัติ
– มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบงานสูง
– สามารถทำงานเป็นทีมงานได้

Share on facebook

job application form

Quesco Company Limited