Careers

English-ช่างไฟฟ้า

Position : ช่างไฟฟ้า

Quantity : 10

Compensation : ตามตกลง

ลักษณะงาน
– ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่หน่วยงานก่อสร้าง

คุณสมบัติ
– มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบงานสูง
– สามารถทำงานเป็นทีมได้

Share on facebook

job application form

Quesco Company Limited