English-ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมพนักงาน

our work

โครงการ : ปรับปรุงพื้นที่กิจกรรมพนักงาน

ผู้ว่าจ้าง : บริษทั การบินไทยจำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน : โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้า และสื่อสารและระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

มูลค่างาน :  32,562,041.33 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2552

job application form

Quesco Company Limited