English-ปรับปรุงภาพลกัษณ์อาคารสำนักงานสาขา คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

our work

โครงการ : ปรับปรุงภาพลกัษณ์อาคารสำนักงานสาขา คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ว่าจ้าง : ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

ลักษณะงาน : สถาปัตยกรรม, โครงสร้าง, ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาลและระบบปรับอากาศ

มูลค่างาน : 2,912,523.90 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ : 2556

job application form

Quesco Company Limited