English-ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขา พระพุทธบาท จังหวัดสระบรี

our work

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขา พระพุทธบาท จังหวัดสระบรี

ผู้ว่าจ้าง : ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

ลักษณะงาน : สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลระบบปรับอากาศ

มูลค่างาน : 4,900,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2558

job application form

Quesco Company Limited