English-ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

our work

โครงการ : ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี

ลักษณะงาน : สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟฟ้าระบบ สุขาภิบาล

มูลค่างาน : 4,871,200.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2560

 

job application form

Quesco Company Limited