English-โครงการปรับปรุงห้องผ่าศพปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

our work

โครงการ : โครงการปรับปรุงห้องผ่าศพปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ผู้ว่าจ้าง : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ลักษณะงาน : สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ

มูลค่างาน : 5,494,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2564

job application form

Quesco Company Limited