CSR

category :

English-คุณมนตรี จันทรา ตัวแทนบริษัทฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ ขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานฯ

คุณมนตรี จันทรา ตัวแทนบริษัทฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างเครือช่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และขยายเครือข่ายให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำเผนการฝึกอาชีพ และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเเผนการฝึกอาชีพที่ตรงตามสมรรถนะอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงาน ในวันที่ 14 กันยายน 63 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

Read More »

English-โครงการคืนกำไรสู่สังคม ติดตั้งเครื่องกรองน้ำและตู้ทำน้ำเย็น สำหรับน้องๆนักเรียนและคุณครู

โครงการคืนกำไรสู่สังคม ติดตั้งเครื่องกรองน้ำและตู้ทำน้ำเย็นสำหรับน้องๆนักเรียนและคุณครู ภายใน โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563

Read More »

English-โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกัจกรรมสาธารณะประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม สนองพระราชปนิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 27 สิงหาศม 2561

Read More »

job application form

Quesco Company Limited