English-วิศวกรไฟฟ้า

ลักษณะงาน – ออกแบบระบบงานไฟฟ้าอาคาร-โรงงาน – ประเมินราคาเบื้องต้นได้ – เสนองานและติดต่อลูกค้าในสายงานที่เกี่ยวข้อง – ควบคุม ดูแลระบบงานขณะปฏิบัติงานที่ไซต์งาน – อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติ – ปริญญาตรี วศบ. – อายุ 23 ปีขึ้นไป (รับนักศึกษาจบใหม่) – สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้ดี – มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ – สามารถทำงานล่วงเวลาได้

kengweb2

2 November 2021

English-วิศวกรเครื่องกล

ลักษณะงาน – ออกแบบระบบงานเครื่องกลอาคาร-โรงงาน – ประเมินราคาเบื้องต้นได้ – เสนองานและติดต่อลูกค้าในสายงานที่เกี่ยวข้อง – ควบคุม ดูแลระบบงานขณะปฏิบัติงานที่ไซต์งาน – อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติ – เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วศบ. ด้านเครื่องกล – มีประสบการณ์ในการทำงานด้านปรับอากาศ,สุขาภิบาล 2 ปีขึ้นไป – มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในงานด้านวิศวกรรม – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excelได้ดี – สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ – สามารถทำงานล่วงเวลาได้

kengweb2

2 November 2021

English-จนท.ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

ลักษณะงาน – ฝึกอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย – จัดประชุม/ทำรายงานคณะกรรมการความปลอดภัย – ตรวจสอบ, ปรับปรุงและเสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย – ดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัยประจำปี – รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายจากการทำงาน – ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ติดต่อประสานงานกับกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน – อบรมพนักงานเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นและวิธีใช้ถังดับเพลิง – งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป – ปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์  (อาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิศวกรรมศาสตร์) สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 4 ปี – สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excelได้ดี – มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง […]

kengweb2

2 November 2021

English-Foreman / Supervisor ไฟฟ้า

ลักษณะงาน – ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังและระบบสื่อสาร- ในอาคารสูง/โรงงาน – ทำแผนการทำงาน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ – ตรวจสอบติดตามปริมาณงานแรงงาน และ ของผู้รับเหมา – ถอดแบบสั่งวัสดุใช้งานให้ทันต่อการใช้งานจริงตามแผน – สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการ – ประสานงานกับทางเจ้าของงาน – อื่น ๆ – ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. คุณสมบัติ – เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี – ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง – ประสบการณ์อย่างน้อยด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารและหรือโรงงาน 3 ปี – สามารถควบคุมให้เป็นไปตามแบบได้ – สามารถขับรถยนต์ได้ – มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ – สามารถทำงานเป็นทีมได้ […]

kengweb2

2 November 2021

English-Draftman งานระบบ

ลักษณะงาน – เขียนแบบ ทำ Shop drawing และ ดูแบบเป็น – เขียนแบบเครื่องกล , เขียนแบบไฟฟ้า คุณสมบัติ – ปวส. ช่างไฟฟ้า , ช่างกล  ช่างยนต์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์อย่างน้อย 2  ปี – สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี – มีความกระตือรือร้น ขยัน มีความรับผิดชอบสูง ชอบงานเขียนแบบ – รักงานเขียนแบบ ออกแบบ ทำ shop Drawing – สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ – สามารถทำงานเป็นทีมได้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆได้เป็นอย่างดี

kengweb2

2 November 2021

English-โฟร์แมน (สุขาภิบาล)

ลักษณะงาน – ควบคุมการติดตั้ง ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ในอาคารสูง/โรงงาน – ทำแผนการทำงาน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ – ตรวจสอบติดตามปริมาณงานแรงงาน และ ของผู้รับเหมา – ถอดแบบสั่งวัสดุใช้งานให้ทันต่อการใช้งานจริงตามแผน – สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการ – อื่น ๆ คุณสมบัติ – ปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี – สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ – มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีภาวะผู้นำ – สามารถขับรถยนต์ได้ ( ถ้ามีรถยนต์เป็นของตนเอง มีค่าซ่อมบำรุงให้ ) – สามารถทำงานเป็นทีมได้

kengweb2

2 November 2021

English-ช่างประปา

ลักษณะงาน – ติดตั้งระบบประปาที่หน่วยงานก่อสร้าง คุณสมบัติ – มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี – มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบงานสูง – สามารถทำงานเป็นทีมงานได้

kengweb2

2 November 2021

English-ช่างไฟฟ้า

ลักษณะงาน – ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่หน่วยงานก่อสร้าง คุณสมบัติ – มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี – มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบงานสูง – สามารถทำงานเป็นทีมได้

kengweb2

2 November 2021

job application form

Quesco Company Limited