past work

โครงการ : งานระบบ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิต น้ำแร่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าจ้าง : …
โครงการ : โครงการปรับปรุงห้องผ่าศพปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ผู้ว่าจ้าง : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ลักษณะงาน …
โครงการ : ปรับปรุงภาพลกัษณ์อาคารสำนักงานสาขา คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ว่าจ้าง : ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร …
โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา สาขาลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้ว่าจ้าง : ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร …
โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ว่าจ้าง : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลักษณะงาน …
โครงการ : โครงการสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ- ตลิ่งชัน (สถานีตลิ่งชัน , สถานีบางบำหรุ,และสถานีบางซ่อน) …

job application form

Quesco Company Limited