พุทธศักราช 2539
เริ่มต้นกิจการ
เริ่มต้นกิจการ โดยกลุ่มของวิศวกรไฟฟ้า ช่างผู้ชำนาญงานด้านอุตสาหกรรม ชาวอิตาเลี่ยน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อตอบสนองงานด้าน วิศวกรรมไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์ว่าจะร่วมกันทำงานที่มีระดับคุณภาพ เพื่อทำให้ลูกค้าพอใจสูงสุดโดยได้ใช้ชื่อ “ QUESCO” ซึ่งมาจากคำว่า Quality, Engineering, Service Cooperation
พุทธศักราช 2539
พุทธศักราช 2541
เริ่มทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
เริ่มทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
พุทธศักราช 2541
พุทธศักราช 2542
ขยายขอบเขตรับงานปรับอากาศและระบายอากาศ
ขยายขอบเขตรับงานปรับอากาศและระบายอากาศ
พุทธศักราช 2542
พุทธศักราช 2543
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 8,000,000 บาท
พุทธศักราช 2543
พุทธศักราช 2544
ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American) ประเทศอังกฤษ จากนั้นเป็นต้นมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องรวมถึงฝึกอบรมและ พัฒนาพนักงานของบริษัทฯจนมีความสามารถและทักษะที่สูงจนบริษัทฯมั่นใจว่าสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างตรงหรือสูงกว่าความต้องการ
พุทธศักราช 2544
พุทธศักราช 2545
ขยายขอบเขตของงานรับงานด้านประปาและสุขาภิบาล
ขยายขอบเขตของงานรับงานด้านประปาและสุขาภิบาล
พุทธศักราช 2545
พุทธศักราช 2547
เพิ่มทุนจดทะเบียน
พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น15,000,000บาท และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ขยายขอบเขต ของงาน โดยรับงานด้านโครงสร้าง – สถาปัตยกรรม และปรับปรุงอาคาร-โรงงาน
พุทธศักราช 2547
พุทธศักราช 2548
นำมาตรฐาน 5ส เข้ามาใช้ในองค์กร
นำมาตรฐาน 5ส เข้ามาใช้ในองค์กร
พุทธศักราช 2548
พุทธศักราช 2549
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20,000,000 บาท จากวันนั้น จนถึงวันนี้ บริษัทฯ รับงานมาแล้วมูลค่างานรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท โครงการต่างๆ ร่วมร้อยโครงการ มีพนักงานประจำและช่างผู้ชาำนาญด้านต่างๆ อย่างพร้อมเพรียง บริษัทคาดว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีมีระดับมาตรฐานที่สูง สมกับความตั้งใจ บริษัทและพนักงานทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมช่างและสังคมไทยที่จะยกระดับ และคงไว้ซึ่งมาตรฐานงานช่างต่อไป และขอตั้งปณิธานว่าจะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถจนงานแล้วเสร็จตามความมุ่งหวังของลูกค้าตลอดไปสมดังนโยบายคุณภาพของ บริษัทฯ ที่ว่า
พุทธศักราช 2549

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited