วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Vision & Mission

วิสัยทัศน์ นโยบาย

 • บริษัทชั้นนำงานรับเหมา (ขนาดเล็ก-กลาง)
 • บริการลูกค้าทุกระดับประทับใจ
 • ราคายุติธรรม ตามทันเทคโนโลยี
 • ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

 • รับเหมางานโครงสร้าง ,งานสถาปัตยกรรม ,งานระบบไฟฟ้า – ไฟฟ้าสื่อสาร ,
  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ,งานระบบประปาและสุขาภิบาล ,
  งานระบบดับเพลิง และงานระบบอนุรักษ์พลังงานอย่างดีเยี่ยม โดยมูลค่างานไม่เกิน 200 ล้านบาท / งาน
  และภายในปี 2565 จะต้องมีมูลค่างานต่อปี ไม่น้อยกว่า 700 ล้านบาท การขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆ
  มุ่งเน้นลูกค้าเกรด A สร้างเครือข่ายตลอดห่วงโซ่ ต้น กลาง ปลาย
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง
 • สร้าง นวตกรรม ตามทันเทคโนโลยี สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
    และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกระแสโลก
 • มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า , พนักงาน ,
    หุ้นส่วน ,คู่ค้าและสังคม

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited